Försäkringsvillkor för låntagare hos Thorn Svenska AB (org.nr. 556136-8480) (villkor 510-96 av 1 januar 2018)
Betalningsskydd för krediter hos Thorn Svenska AB med skydd vid ofrivillig arbetslöshet, tillfällig arbetsoförmåga eller dödsfall.

1. INLEDNING
Försäkringsvillkoren innehåller närmare upplysningar om de försäkringsersättningar som den försäkrade är berättigad till om den försäkrade avlider, blir arbetsoförmögen eller arbetslös. I försäkringsvillkoren beskrivs även undantag och begränsningar i försäkringsgivarens ansvar. Vissa ord i försäkringsvillkoret har särskild betydelse. De förklaras under rubriken Definitioner.

2. FÖRSÄKRINGSAVTALET
2.1 Vem kan anslutas till försäkringen
Privatperson som ingått kreditavtal med Thorn Svenska AB kan anslutas till Försäkringen under förutsättning att vederbörande;
(i) är minst 18, men under 66 år,
(ii) är innehavare av kreditavtalet som anges ovan,  
(iii) är bosatt i Sverige
(iiii) innehar tillsvidareanställning om minst 22 timmar i veckan
(iiiii) är fullt arbetsför vid anslutningen till försäkringen. Med detta menas att man kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar och vid datum för anslutning till försäkringen inte:
•    Är sjukskriven
•    Uppbär sjukersättning
•    Uppbär aktivitetsersättning
•    Har anpassat arbete på grund av hälsoskäl (t ex halvskyddat eller skyddat arbete)

2.2 Vad är försäkrat

Den försäkrades utestående skuld hos Thorn Svenska AB vid tidpunkten för försäkringsfall.

3. DEFINITIONER
Anslutning/ansökningsblankett
Skriftlig ansökan till kreditgivaren om Försäkringen.

FAL:
Försäkringsavtalslagen (FAL) 2005:104

Försäkrad:
Kredittagare som ingått kreditavtal med Thorn Svenska AB och som anslutits försäkringen.

Försäkringens startdatum:
Det datum då kreditgivaren har registrerat anslutningen till försäkringen.

Försäkringens slutdatum:
Se punkt 10.

Försäkringen:
Försäkringsavtalet mellan Thorn Svenska AB och försäkringsgivaren.

Försäkringsgivare:
AmTrust International Underwriters Ltd., 40 Westland Row, Dublin 2, Irland, som står under tillsyn av Central Bank of Ireland. Försäkringsgivaren representeras i Sverige av AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm.

Försäkringsperiod:
Försäkringsperioden är ett (1) år, därefter förnyas försäkringen automatiskt med en (1) månad i taget till dess att den sägs upp eller når slutdatum (se punkt 10 och 11).

Händelse:
Ofrivillig arbetslöshet, tillfällig arbetsoförmåga eller dödsfall.

Händelsetidspunkt/skadedatum
Vid arbetsoförmåga - den försäkrades första sjukskrivningsdag enligt läkarintyget

Vid arbetslöshet – den försäkrades första arbetslösa dag. Dock räknas dagen då den försäkrade fick kännedom om uppsägningen som skadedatum om kännedom om uppsägningen delgivits tidigare. Ersättning utbetalas från och med månad 3 räknat från den första arbetslösa dagen.
Vid dödsfall – den dag dödsfallet inträffar.

Kreditavtalet:
Den försäkrades kreditavtal med Thorn Svenska AB.

Läkare:
Ojävig legitimerad läkare som utövar sitt yrke i Norden.

Kreditgivare:
Thorn Svenska AB.

Kreditgivarens representant och försäkringsadministratör:
Försäkringsmäklare Aon Denmark Insurance Service A/S, Strandgade 4c, 1401 København K, Danmark, cvr.nr. 30351894 – nedan kallat ADIS.

Kredittagare:
Privatperson som ingått kreditavtal med Thorn Svenska AB och har anslutit sig till försäkringen, nedan kallad den försäkrade.

Maximal kredit:
Den maximala krediten angiven i det enskilda kreditavtalet mellan kredittagaren och Thorn Svenska AB, dock högst SEK 300 000.

Månadsvis ersättning:
Ersättning enligt punkt 4 och 5 motsvarar kreditavtalets månatliga förfallna belopp vid händelsetidpunkten/skadedatum.

Olycksfall
Kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom en plötslig yttre händelse, dvs. ett utifrån kommande våld mot kroppen. Som olycksfall räknas inte självmordsförsök.

Tillsvidareanställning
Icke tidsbegränsad anställning mot betalning hos privat eller offentlig arbetsgivare. Hit räknas inte egen företagare. Med tillsvidareanställning avses inte lönebidrags- eller liknande anställning eller arbete för vilket någon ekonomisk kompensation inte utbetalas.

Utestående skuld:
Det belopp som vid händelsetidpunkten är debiterat enligt kreditavtalet.

4. FÖRSÄKRING VID OFRIVILLIG ARBETSLÖSHET
4.1 Villkor for ersättning vid ofrivillig arbetslöshet
Försäkringen lämnar ersättning som beskrivet under pkt. 4.2 om den försäkrade blir ofrivilligt arbetslös på grund av arbetsbrist och är utan arbete i minst 2 månader i följd.  Försäkringen ersätter från och med den 3dje månaden av arbetslöshetsperioden. Med arbetslöshet menas att den försäkrade är helt utan arbete till följd av uppsägning från arbetsgivaren och registrerad som arbetslös vid arbetsförmedlingen, samt är tillgänglig för arbete och aktivt söker annat arbete. Försäkringen gäller bara för personer som har en tillsvidareanställning om minst 22 timmar i veckan.

Försäkringen lämnar INTE ersättning om arbetslösheten beror på att:
Den försäkrade frivilligt sagt upp sin anställning.

Det förekommer regelmässig eller säsongsbetonad arbetslöshet inom den försäkrades yrke.

Arbetslösheten är en direkt följd av att den försäkrade blir uppsagd på grund av att ha misskött sitt arbete, deltagit i olovlig strejk eller lockout eller annan olovlig handling.

Arbetslösheten inträder inom 3 månader från försäkringens startdatum.

Den försäkrade inte haft tillsvidareanställning (om minst 22 timmar i veckan) i minst 3 månader hos samma arbetsgivare omedelbart före den försäkrade blev arbetslös.  

Se också generella undantag under punkt 7

Försäkringen ersätter inte för tid före det faktiska uppsägningsdatumet om den försäkrade slutar arbeta innan det faktiska uppsägningsdatumet.  

Om den försäkrade återgår till arbete, men blir arbetslös igen inom 6 månader, betraktas detta som en arbetslöshetsperiod och ersättningsperioden återupptas. Den totala ersättningsperioden kan dock aldrig överstiga 12 månader. Detta gäller inte om den försäkrade frivilligt sagt upp sin anställning.

Om den försäkrade tidigare beviljats ersättning för tillfällig arbetslöshet, får den försäkrade efter att ha återgått till avlönat arbete, inte ha blivit ofrivilligt arbetslös de 12 följande månaderna för att ha rätt till ytterligare ersättning från försäkringen.

4.2 Ersättning vid arbetslöshet
Försäkringen lämnar ersättning i form av en månadsutbetalning till kreditgivaren i maximalt 12 månader, förutsatt att premien är betald för hela perioden. Ersättning utbetalas från och med3dje månaden av arbetslöshet räknat från den första arbetslösa dagen, och betalas endast för hela arbetslöshetsperioder om 1 månad. Utbetalning görs fortlöpande tills den första av följande omständigheter inträder:

Den försäkrade återgår till arbete.

Den försäkrade fått utbetalt ett belopp som motsvarar utestående skuld.

Den försäkrade har fått utbetalt ett belopp som motsvarar 12 månatliga betalningar.

Försäkringens slutdatum.

Ersättningar för försäkringen utbetalas till kreditgivaren.

5. FÖRSÄKRING VID TILLFÄLLIG ARBETSOFÖRMÅGA
5.1 Villkor för ersättning vid tillfällig arbetsoförmåga
Försäkringen lämnar ersättning som beskrivet under punkt 5.2 om den försäkrade drabbas av tillfällig arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall som leder till hel sjukskrivning (100%) och frånvaro från ordinarie arbete i minst 2 månader i följd. Med arbetsoförmåga menas ett medicinskt tillstånd styrkt av läkare och som hindrar den försäkrade från att utföra sitt ordinarie arbete. Försäkringen gäller bara för personer som har en tillsvidareanställning om minst 22 timmar i veckan. Den försäkrade har rätt till ersättning när denne varit frånvarande från sitt ordinarie arbete pga. arbetsoförmåga under minst 2 sammanhängande kalendermånader, detta betyder att försäkringen ersätter från månad 3 av perioden. Med arbetsoförmåga menas ett medicinskt tillstånd styrkt av Läkare och som hindrar den Försäkrade från att utföra sitt ordinarie arbete. Av läkarintyget skall den försäkrades diagnos framgå och den försäkrade skall kunna uppvisa dokumentation för utbetald sjukersättning eller annan dokumentation som visar att den försäkrade inte erhåller ersättning/lön från sin arbetsgivare under sjukskrivningsperioden. Den försäkrade ska vara under behandling av läkare under hela perioden av arbetsoförmåga.

Den försäkrade har INTE rätt till ersättning för arbetsoförmåga som visat symptom, konsulterats eller behandlats inom 3 månader från försäkringens startdatum.

Försäkringsgivaren kan begära att den försäkrade genomgår en bedömning av annan läkare eller medicinskt sakkunnig som tar ställning till om den försäkrade är att betrakta som arbetsoförmögen enligt försäkringen.

Om den försäkrade tidigare beviljats ersättning för tillfällig
arbetsoförmåga, får den försäkrade efter friskskrivningen inte ha varit sjukskriven på nytt för samma åkomma under de 12 följande månaderna efter friskskrivningen för att ha rätt till ytterligare ersättning från försäkringen.

Se också generella undantag under punkt 7

5.2. Ersättning vid tillfällig arbetsoförmåga
Försäkringsbolaget lämnar ersättning i form av en månadsutbetalning till kreditgivaren i maximalt 12 månader från och med 3dje månaden av sjukskrivning, förutsatt att premien är betald för hela perioden. Ersättning utbetalas endast för hela sjukskrivningsperioder om 1 månad. Utbetalning görs fortlöpande tills den första av följande omständigheter inträder:

Den försäkrade återgår till arbetet oavsett om detta grundar sig på friskskrivning eller på aktiv sjukskrivning.

Den försäkrade har fått utbetalt ett belopp som motsvarar utestående skuld.

Den försäkrade har fått utbetalt ett belopp som motsvarar 12 månatliga betalningar.

Försäkringens slutdatum.

Ersättningar för försäkringen utbetalas till kreditgivaren.

6. FÖRSÄKRING– VID DÖDSFALL
6.1 VILLKOR FÖR ERSÄTTNING VID DÖDSFALL
Vid dödsfall på grund av sjukdom eller olycksfall, lämnar försäkringen ersättning med den utestående skuld som den försäkrade hade vid händelsetidpunkten, dock högst med belopp motsvarande den maximala krediten.
Ersättningar från försäkringen utbetalas till kreditgivare.

Se också generella undantag under punkt 7

7. GENERELLA UNDANTAG I FÖRSÄKRINGEN
7.1 Försäkringen betalar ingen ersättning vid ofrivillig arbetslöshet, tillfällig arbetsoförmåga eller dödsfall som direkt eller indirekt har samband med:

Krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, militära övningar, terrorism eller terrorhandling uppror, upplopp, atom- eller kärnprocess, myndighets åtgärd, beslag strejk, lockout, blockad eller liknande händelse.

Kriminella eller olovliga handlingar som den försäkrade har begått.

Alla sjukdomar förorsakade av alkohol eller narkotikamissbruk.

Medicinska behandlingar som inte är medicinskt påkallade, såsom estetisk och kosmetisk kirurgi, plastikoperationer och liknande.

Rygg- eller nackbesvär eller följder därav som inte genom objektiva fynd kan påvisas genom magnetisk resonanstomografi, datortomografi, röntgen eller motsvarande.

Deltagande i professionell sport.

Flygning bortsett från allmän transport som betalande passagerare vid normal kommersiell civil flygning.

7.2 Försäkringen ersätter inte skada för dödsfall eller arbetsoförmåga till följd av självmord eller självmordsförsök.

7.3 Om den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter av betydelse för försäkringen är försäkringsgivaren fri från ansvar.

8. FÖRHÅLLANDET MELLAN OLIKA ERSÄTTINGSDELAR
Ersättning kan endast utgå från ett försäkringsmoment (4, 5 eller 6) under en och samma period.

Utbetalning enligt punkt 4 och 5 undantar dock inte den försäkrade från rätten till ersättning vid ett senare tillfälle enligt punkt 6.

Utbetalning enligt punkt 4 och 5 undantar heller inte den försäkrade från rätten till ny ersättning vid ett senare tillfälle enligt punkt 4 och 5.

Försäkringsgivarens ansvar för samtliga försäkringsmoment är vid alla tillfällen begränsad till den maximala krediten.

9. PREMIEBETALNING

Försäkringspremien framgår av kreditavtalet och betalningsfristen följer denna. Premiebetalare är kredittagaren.

10. FÖRSÄKRINGENS VARAKTIGHET

Försäkringen börjar gälla när kreditgivaren registrerat anslutning, men endast inom den försäkringsperiod som anges på den försäkrades meddelande om kommande premiebetalning. Försäkringen upphör när den första av följande omständigheter inträder:

Den dag den försäkrade fyller 67 år, eller vid tidigare tvingande eller frivillig pensionering. Den försäkrade är ansvarig för att meddela sådan förändring till försäkringsgivaren .

Vid den försäkrades dödsfall.

Det datum då försäkringsavtalet upphör.

Datumet för upphörande enligt punkt 11

Det datum kreditavtalet med Thorn Sveska AB upphör eller när försäkringspremien  inte betalas regelrätt

11. UPPSÄGNING AV FÖRSÄKRINGEN UNDER FÖRSÄKRINGSPERIODEN
11.1 Uppsägning från den försäkrades sida
Den försäkrade kan när som helst säga upp försäkringen.

11.2 Försäkringsgivarens rätt att säga upp försäkringen under försäkringsperioden
Försäkringsgivaren kan säga upp försäkringen under Försäkringsperioden i enlighet med reglerna i FAL. Om försäkringsgivaren säger upp försäkringen till försäkringsperiodens utgång, ska försäkringsgivaren skriftligen meddela den försäkrade om uppsägningen. Uppsägingen får verkan en månad efter det att meddelandet avsändes.

12. ALLMÄNNA VILLKOR
12.1 ANMÄLAN AV SKADA
Skadehändelse under försäkringsperioden skall anmälas omedelbart till försäkringsgivaren via,

Aon Denmark Insurance Services A/S (ADIS)
Strandgade 4C, 1401 København K, Danmark,
Telefon: 08-697 40 09
e-post: betalskydd@aon.dk

dock senast 12 månader efter det att den försäkrade fick kännedom om skadan. Sker anmälan senare kan försäkringsersättning komma att sättas eller helt falla bort.

Den försäkrade skall framlägga dokumentation varje månad som visar att den försäkrade är arbetsoförmögen eller arbetslös, och denna skall sändas till försäkringsgivaren via ADIS senast den 20,e varje månad.  Inkommer dokumentation efter den 20,e innehåller försäkringsgivaren eventuell ersättning tills dess dokumentation inkommit.   

Krävs ytterligare dokumentation eller kompletteringar för att fastslå om den försäkrade har rätt till ersättning från försäkringen, kan försäkringsgivare begära detta.  Den försäkrade kan i samband med detta även anmodas att genomgå en undersökning av annan läkare eller sakkunnig som försäkringsgivaren bekostar.

Avsaknad av ovan angiven dokumentation kan fördröja skaderegleringen eller leda till att försäkringsgivaren inte har möjlighet att betala ut någon ersättning.

12.2 Ångerrätt vid distansavtal
Försäkrad har rätt att frånträda försäkringen (ångerrätt) genom att lämna meddelande till försäkringsgivaren om frånträde inom 30 dagar räknat från den dag som den försäkrade mottagit försäkringsbrevet. Om den försäkrade utnyttjar sin ångerrätt ska försäkringsgivaren senast inom 30 dagar återbetala premien som den försäkrade betalt till försäkringsgivaren. Den försäkrade ska vid utnyttjande av ångerrätten, senast inom 30 dagar betala tillbaka ersättningsbelopp om sådant utbetalats. Tiden räknas från den dag försäkringsgivaren mottog meddelandet från den försäkrade angående frånträdet från försäkringen.

12.3 Preskription
Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde.
Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till försäkringsgivaren inom den tid som anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst sex (6) månader från det att försäkringsgivaren har förklarat att man har tagit slutlig ställning till anspråket. Om talan inte väcks enligt denna punkt, går rätten till försäkringsskydd förlorad.

12.4 LAGVAL
För försäkringsavtalet gäller svensk rätt. Tvister angående avtalet ska prövas av svensk domstol.  

13. PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)
Försäkringsgivaren kommer att behandla försäkringstagarens/den försäkrades personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204 (PUL)). Syftet med behandlingen är fullgö¬randet av de avtalsenliga åtagandena mot försäkringstagaren/den försäkrade. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalys, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering, marknadsföring och service i övrigt. Personuppgifterna kan komma behandlas av andra bolag som försäkringsgivaren samarbetar med för utförandet av det uppdrag försäkringsgivaren har från försäkringstagaren. Har försäkringstagaren/den försäkrade några frågor om detta går det bra att kontakta försäkringsgivarens person¬uppgiftsombud via e-post: personuppgiftsombud@amtrustgroup.com. Enligt PUL har försäkringstagaren/den försäkrade rätt att begära information om/ och rättelse av de personuppgifter som behandlas. Försäkringstagaren/den försäkrade kan därför kostnadsfritt ta del av de registrerade uppgifterna en gång per år. Sådan begäran framställs till försäkringsgivarens personuppgiftsombud på adress som framgår nedan och ska vara undertecknad av den sökande. Önskar försäkringstagaren/den försäkrade begära rättelse av felaktig personuppgift, vänligen kontakta personuppgiftsombudet.

14. ÖVRIG INFORMATION
14.1 Om vi inte skulle komma överens
Om den försäkrade inte är nöjd med handläggningen av ärendet kan den försäkrade i första hand kontakta handläggaren hos:

Aon Denmark Insurance Services A/S
Strandgade 4 c
1401  Köpenhamn K, Danmark
Cvr. Nr. 30 35 18 94,
Telefon. 08-697 40 09
e-post: betalskydd@aon.dk

Är du fortfarande inte är nöjd med lämnat beslut i samband skada, Kan beslutet omprövas av försäkringsgivaren, genom att den försäkrade kontaktar AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, tfn 08-440 38 00.

Det finns också möjlighet för dig som privatperson att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för att få försäkringsfrågor prövade. ARN:s prövning är kostnadsfri och beslutet har formen av en rekommendation. Du kan läsa mer på www.arn.se. Adress: Box 174, 101 23 Stockholm, telefonnummer: 08-508 860 00.

Det finns också möjlighet för den försäkrade att väcka talan mot försäkringsgivaren vid allmän domstol.

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Vill du ha råd och information kan du kontakta Konsumenternas försäkringsbyrå. De gör ingen prövning av enskilda ärenden men ger kostnadsfritt råd och hjälp åt konsumenter i försäkringsfrågor. Adress: Box 24215,104 51 Stockholm, telefonnummer: 08-22 58 00.
© 2020 Thorn     Vretenvägen 13    SE-171 54 Solna     Tel. 020-24 24 24     info@thorn.se     Org.nr. 556136-8480     Sitemap    Integritetspolicy